Certyfikat GOST – Normy Rosyjskie Gost

Certyfikat Rosyjski – Russian CertificationZarówno dokumentem potwierdzającym zgodność eksportowanych do Rosji produktów, oraz realizowanych na jej terytorium usług, z obowiązującymi normami, jak i certyfikatem dobrowolnym, powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoją działalność m.in. dzięki relacjom handlowym z Rosją. Wymogi formalne, którym muszą sprostać, bardzo precyzyjnie określają standardy jakościowe produktów i usług wprowadzanych na rosyjski rynek. Należy pamiętać, że certyfikat GOST-R jest lokalnym odpowiednikiem standardów normatywizujących ocenę jakości produktów i usług w innych krajach. Ma on podobne znaczenie jak standardy ISO, DIN czy też CE. Decyzja o wprowadzeniu własnych produktów na rynek naszego wschodniego sąsiada musi więc być poprzedzona odpowiednimi krokami, które pozwolą zdobyć certyfikat GOST norm, a tym samym potwierdzić zgodność produktu (niezależnie od tego, czy jest to artykuł spożywczy, mebel, czy też produkt tekstylny) ze standardami obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej. Taki dokument jest niezbędny już na etapie odprawy celnej towarów, które mają znaleźć się w obiegu rynkowym.

Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna

Mówiąc o certyfikacie GOST mamy na myśli dwie drogi działania – procedurę certyfikacji obowiązkowej oraz dobrowolnej.

Wariant dobrowolny

Z takiej drogi działania powinni skorzystać przede wszystkim sprzedawcy, producenci i dystrybutorzy towarów, których kryteria bezpieczeństwa nie zostały w żaden sposób uregulowanie i nie znajdują swojego odzwierciedlenia w dokumentach prawnych Federacji Rosyjskiej. Certyfikat GOST-R w tym przypadku pozwoli potwierdzić, że produkt spełnia normy rosyjskie gost i standardy ogólne.

Wariant obowiązkowy

To kryterium, któremu sprostać muszą producenci i sprzedawcy wprowadzający na rynek rosyjski towary, których użytkowanie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz ich własności. W trakcie oceny danego produktu w celu nadania mu certyfikatu GOST norma ocenia się zarówno zgodność techniczną oraz informatyczną z obowiązującymi normami, jak i bezpieczeństwo danego artykułu dla środowiska naturalnego. W efekcie, uzyskany dokument jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości produktu, ale również jego całkowitego przygotowania do bezpiecznej eksploatacji.

Należy również pamiętać, że uzyskanie deklaracji zgodności GOST-R nie jest jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu. Wiąże się to także z konkretnymi konsekwencjami formalnymi – w przypadku certyfikatu odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi normami jakościowymi oraz standardami bezpieczeństwa leży po stronie organu wydającego dokument, nie zaś po stronie producenta lub sprzedawcy. Odwrotnie zaś sytuacja ta wygląda w przypadku deklaracji zgodności.

Jak go uzyskać

Do uzyskania certyfikatu GOST niezbędne jest podjęcie określonych kroków formalnych, ale przede wszystkim – ocena i dostosowanie produktów do wymogów jakościowych obowiązujących na rynku rosyjskim. Tylko zgodność z tymi kryteriami pozwoli Państwu na wprowadzenie produktu w obszar aktywnej wymiany handlowej z Federacją Rosyjską. Sama procedura formalna nadawania dokumentu zgodności może się rozpocząć po skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji – właściwej dla produkcji seryjnej lub partii produkcji. Przedsiębiorców, producentów oraz sprzedawców ubiegających się o wydanie potwierdzenia zgodności ich produktów z aktualnymi wymogami zachęcamy do przygotowania następujących dokumentów:

Dla produkcji seryjnej są to:

 • potwierdzenie statusu osobowości prawnej osoby zgłaszającej wniosek z prośbą o zatwierdzenie zgodności
 • wszelkie dokumenty potwierdzające jakość produktu (uzyskane certyfikaty – m.in. ISO – oraz sporządzone protokoły),
 • kompletny adres producenta oraz pełne dane osoby wnioskującej (jeżeli jest to konieczne – także pełnomocnictwo firmy),
 • ocenę sanitarno-epidemiologiczną produktu,
 • w przypadku artykułów chemicznych, kosmetycznych oraz elektronicznych wymagana jest również etykieta z odpowiednim oznakowaniem produktu,
 • instrukcja użytkowania (szczególnie w przypadku artykułów elektronicznych),
 • szczegółowy opis produktu oraz wszystkich jego etapów produkcji (wraz z dokumentacją zdjęciową),
 • pełna lista produktów dostępnych w ofercie producenta (mogą to być dostępne katalogi oraz broszury reklamowe dostarczane klientom);

Dla partii produkcji są to:

 • szczegółowe dane wnioskodawcy (dane osobowe i teleadresowe a także potwierdzenie jego zameldowania oraz zarejestrowania w konkretnym oddziale podatkowym) i producenta,
 • wszelkie, nadane uprzednio certyfikaty potwierdzające wysoką jakość produktu (np. dokumenty potwierdzające zgodność z normami ISO),
 • pełna instrukcja użytkowania danego artykułu oraz jego specyfikacja techniczna (dotyczy to m.in. opisu zewnętrznego artykułu – wymagana jest m.in. dokumentacja zdjęciowa),
 • kontrakt dostawy (eksportu) towaru oraz list przewozowy,
 • etykieta dołączona do produktu,
 • opakowanie produktu,
 • potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami sanitarno-epidemiologicznymi.

Przygotowanie powyższych dokumentów oraz dostarczenie ich naszym doradcom pozwoli na przyspieszenie procedury potwierdzania zgodności Państwa produktów ze standardami i normami bezpieczeństwa obowiązującymi na rynku rosyjskim.